Categories

You are here: virgin-fibre list details - 1

WOOSUNG INTERNATIONAL
  • Product: polyester staple fiber,virgin fibre,recycled fiber,hollow fiber,low melt fiber. Telephone: 82-53-7526651. Fax: 82-53-7526652. Street Address: 2F Jung B / D, 24 Jangdeung-ro, Dong-gu Daegu Daegu South Korea
  • South-KoreaDaeguLow-Melt-Fiberhollow-fiberrecycled-fibervirgin-fibrePolyester-staple-fiber